MKS "Pogoń" Łapy

Walne Zebranie Sprawozdawcze z działaności MKS Pogoń Łapy za rok 2019.

Zarząd MKS Pogoń Łapy informuje, że 18 lutego o godz 19:00 w ZSM w  Łapach ( mała sala gimnastyczna ) odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze z działalności MKS Pogoń Łapy za 2019 rok. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia

MKS ,,POGOŃ ” ŁAPY

Łapy, ZSM ŁAPY

dnia 18.02.2020 r.; godz 19:00

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Ustalenie sposobu głosowania ( jawny, tajny )

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.

6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu MKS ,, Pogoń ” Łapy za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi MKS ,,Pogoń” Łapy.

9. Wolne wnioski, dyskusja.

10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Napisz komentarz