MKS "Pogoń" Łapy

Walne zebranie sprawozdawcze MKS Pogoń Łapy za 2018 rok

Zarząd MKS Pogoń Łapy informuje, że 17 stycznia o godz 18:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze z działalności MKS Pogoń

Łapy za 2018 rok.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia

MKS ,,POGOŃ ” ŁAPY

Łapy, Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach,

ul. Sikorskiego 22A

dnia 17.01.2019 r.; godz 18:00

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Ustalenie sposobu głosowania ( jawny, tajny )

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.

6. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za rok 2018.

7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu MKS ,, Pogoń ” Łapy za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały nad udzieleniem absolutorium Zarządowi MKS ,,Pogoń” Łapy.

9. Wolne wnioski, dyskusja.

10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Napisz komentarz