Regulamin

REGULAMIN MKS „POGOŃ” ŁAPY

§ 1
Zasady ogólne

1. Zawodnikiem MKS „Pogoń” Łapy może zostać każde dziecko. Zajęcia treningowe , turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej MKS „Pogoń” Łapy niniejszego Regulaminu.
3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant MKS „Pogoń” Łapy zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszystkie problemy należy zgłaszać osobiście lub w obecności zespołu.
7. Zawodnicy MKS „Pogoń” Łapy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakichkolwiek używek.

§ 2
Prawa i obowiązki zawodnika MKS „Pogoń” Łapy

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi.
2. Zawodnik MKS „Pogoń” Łapy zobowiązuje się:
a) godnie reprezentować barwy MKS „Pogoń” Łapy zarówno w trakcie treningu jak i w życiu codziennym,
b) na treningi przynosić buty piłkarskie lub buty halowe,
c) przed, w trakcie jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
j) sprzęt który zawodnik otrzymuje jest własnością MKS „Pogoń” Łapy, musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w MKS „Pogoń” Łapy sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
3. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.
6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres w którym trenuje w MKS „Pogoń” Łapy.
7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
8. Zawodnik zobowiązuje się do dbania dobre imię i wizerunek MKS „Pogoń” Łapy.

§ 3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów MKS „Pogoń” Łapy

1. Podczas meczów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub w wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.
2. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 20 każdego miesiąca.
4. Brak opłaty opisanej w § 3 pkt. 3 skutkuje skreśleniem z listy członków MKS „Pogoń” Łapy. Ponowne przystąpienie do MKS „Pogoń” Łapy wiąże się z poniesieniem wszystkich zaległych opłat, które ponosi zawodnik.
5. MKS „Pogoń” Łapy nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
6. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż cztery tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem.
7. W przypadku rezygnacji dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić MKS ”Pogoń” Łapy pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25-ego dnia poprzedzającego następny miesiąc.
8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Zarządu Klubu.
9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek MKS „Pogoń” Łapy.

§ 4
Rodzaje wyróżnień

Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników MKS „Pogoń” Łapy są:
1. Pochwała
2. Nagroda rzeczowa na zakończenie sezonu
Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd MKS „Pogoń” Łapy

§ 5
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika MKS „Pogoń” Łapy są:
1. Upomnienie
2. Nagana
3. Kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów
4. Dyskwalifikacja czasowa do 6 m-cy
5. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej na wniosek trenera lub rodzica można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika MKS „Pogoń” Łapy do momentu poprawienia ocen szkolnych
6. W przypadku uczestnictwa bez zgody władz klubu zawodnika MKS „Pogoń” Łapy w zawodach, turniejach, treningu czy innej formie rywalizacji sportowej organizowane przez inne kluby sportowe Zarząd MKS „Pogoń” Łapy podejmie kroki dyscyplinarne.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. MKS „Pogoń” Łapy zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Klubu, a Zarząd Klubu ma prawo do zgłoszenia tego zdarzenia do Podlaskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.
4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener lub Zarząd Klubu.
5. W przypadku nieobjętych powyższym regulaminem, decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd Klubu. Od decyzji Zarządu Klubu nie ma odwołania.

Zarząd MKS „Pogoń” Łapy